NAŠE USLUGE

Najosnovnija podela prevođenja je takva da obuhvata usmeno i pisano prevođenje. Usmeno prevođenje može biti istovremeno (simultano), ako se govor prevodi u isto vreme dok se sluša, i uzastopno (konsekutivno), ako se prvo čuje deo govora, pa se prevede. Pismeno prevođenje je veoma raznovrsno, zavisno od toga koji se dokument prevodi i ko je klijent. Tako razlikujemo prevođenje dokumenata za fizička lica i pravna lica ili za javni i državni sektor. Specifična vrsta prevođenja je sudski prevod, koji zahteva posebno ovlašćenje ili licencu.

Agencija za prevođenje Ristić Prevođenje pruža klijentima mogućnost svih vrsta prevođenja najrazličitijih dokumenata.

Vrste prevođenja koje nudi Ristić Prevođenje:

 • konsekutivno prevođenje na engleski  i simultano prevođenje (usmeno prevođenje),
 • pisano prevođenje (prevođenje u javnom sektoru, prevođenje u medijima, književno prevođenje, korporativno prevođenje, prevođenje dokumenta klijenata fizičkih lica),
 • sudski prevod (sudski tumač).

Usmeno prevođenje može biti istovremeno (simultano), u slučaju da se  govor prevodi u isto vreme dok se sluša ili uzastopno, ako se prvo čuje deo govora, pa se prevede i tada je reč o konsekutivnom prevođenju. Odgovornost prevodioca Agencije je takva da je u oba slučaja velika i zahteva izuzetnu koncentraciju i dobro pamćenje, pored znanja jezika sa kog se prevodi, što Ristić Prevođenje ispunjava u svakom segmentu. Ove vrsta usmenog prevođenja, za koje je neophodno angažovanje profesionalnih prevodioca i sudskih tumača, se smatraju i najstarijom vrstom prevođenja. Koristi se od konferencija, sastanaka pa preko seminara ili javnih nastupa.

Ono po čemu se prevodilački tim Agencije izdvaja od ostalih je pružanje usluga usmenog prevođenja za pravna i fizička lica kod javnih beležnika – notara pri solemnizaciji potpisa, overavanju osnivačkih akata, predugovora i ugovora. Angažovanje ovakve vrste podrazumeva temeljnu pripremu pre samog čina postupanja i prevođenja same dokumentacije i notarskog zapisa.

Prevodilački tim takođe pruža usluge usmenog prevođenja stranim licima koji sklapaju brak sa građanima Republike Srbije.

Ristić Prevođenje nudi, kao uslugu, i pisani prevod, koji može uključivati sve vrste tehničkih ili književnih tekstova, kao i sve vrste materijala i dokumenata, u okviru kojih je moguće koristiti i usluge uređivanja i lekture.

Pisano prevođenje obuhvata sledeće:

 • lična dokumenta,
 • ugovori, Statuti, sertifikati,
 • osnivački akti kompanije,
 • izvodi iz Trgovinskog registra,
 • uverenja o nekažnjavanju,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • potvrde, svedočanstva, diplome,
 • lekarske nalaze i medicinsku dokumentaciju,
 • svedočanstva, diplome i uverenja,
 • izvodi iz APR-a,
 • medicinski izveštaji, kartoni imunizacije,
 • izvodi iz matične knjige (rođenih, venčanih i umrlih),
 • uverenje o zaposlenju,
 • uverenje o prebivalištu,
 • statusna dokumentacija,
 • tenderska dokumentacija.

Ristić Prevođenje nudi, kao uslugu, i pisani prevod, koji može uključivati sve vrste tehničkih ili književnih tekstova, kao i sve vrste materijala i dokumenata, u okviru kojih je moguće koristiti i usluge uređivanja i lekture.

Pisano prevođenje obuhvata sledeće:

 • lična dokumenta,
 • ugovori, Statuti, sertifikati,
 • osnivački akti kompanije,
 • izvodi iz Trgovinskog registra,
 • uverenja o nekažnjavanju,
 • ovlašćenja i punomoćja,
 • potvrde, svedočanstva, diplome,
 • lekarske nalaze i medicinsku dokumentaciju,
 • svedočanstva, diplome i uverenja,
 • izvodi iz APR-a,
 • medicinski izveštaji, kartoni imunizacije,
 • izvodi iz matične knjige (rođenih, venčanih i umrlih),
 • uverenje o zaposlenju,
 • uverenje o prebivalištu,
 • statusna dokumentacija,
 • tenderska dokumentacija.

Kao usluga Ristić Prevođenja izdvaja se i usluga sudski prevodilac. Sudski prevodilac je lice koje se bavi profesionalnim prevođenjem, a čije usluge koristi sud za svoje potrebe, ali i pravna i fizička lica podjednako. Sudski prevodilac je osoba ovlašćena od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu. Uloga sudskog prevodioca je posebno važna u javnim i državnim ustanovama koje učestvuju u međudržavnoj saradnji, bilo da je reč o ekonomskom sektoru, međunarodnoj politici ili saradnji institucija za suzbijanje kriminala. Sudski tumači Ristić Prevođenja imaju formalno odobrenje od države da mogu raditi u sudovima, što se naziva ovlašteni sudski tumač. Na sudovima se prevođenje smatra bitnim delom dokaza. Sudsko prevođenje u ovom slučaju je najčešće usmeno.

NAŠE REFERENCE

Povoljno prevođenje tipskih dokumenata na ruski jezik!

 

Nazovite nas na 063 85 45 689

Ovaj prozorčić će da se zatvori za 20 sekundi